عنـوان تحلیل : بررسی عملکرد آبان ماه برخی نمادهای منتخب منتشر شده (مارون، شاراک، کاوه، شسپا،شرانل)

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1397/09/07


شاراک

بر مبنای این گزارش شرکت در آبان ماه 464 میلیارد تومان فروش داشته، فروش شرکت در ماه گذشته 488 میلیارد تومان بوده است و از ابتدای سال مالی تاکنون 3153 میلیارد تومان فروش داشته است در مدت مشابه سال گذشته مجموع فروش شرکت 1711 میلیارد تومان بوده است.

add3ec4sharak1970907.jpg

مقدار فروش شرکت در این ماه 57.789 تن انواع محصولات پلیمری بوده که نسبت به ماه گذشته که 75.166 تن بوده است کاهش داشته طبق گفته شرکت کاهش توليد و فروش ماه جاري نسبت به ماه قبل عمدتاً به دليل مشکلات ناشي از حمل و نقل بوده است.

9ab8dd8sharak2970907.jpg

نرخ فروش پلی اتیلن سنگین نسبت به ماه گذشته با رشد بیش از 16 درصدی همراه بوده است.

9533c70sharak3970907.jpg

شرانل

شرکت در این ماه 223 میلیارد تومان فروش داشته فروش شرکت در ماه گذشته232 میلیارد تومان بوده و از ابتدای سال مالی تا کنون شرکت بیش از 1261 میلیارد تومان فروش را به ثبت رسانده است. در مدت مشابه سال گذشته مجموع فروش شرکت 767 میلیارد تومان بوده است.

5e3c0b3sheran1970907.jpg

از لحاظ مقداری شرکت 49.323 مترمکعب انواع روانکار و محصولات را به فروش رسانده در ماه قبل 54.523 مترمکعب فروخته بود و از ابتدای سال مالی تا کنون مقدار فروش به بیش از 393 هزار مترمکعب رسیده است. در مدت مشابه سال گذشته مقدار فروش شرکت در مجموع 359.923 مترمکعب بوده است.

f4ea690sheran2970907.jpg

نرخ فروش انواع روانکار در این ماه رشد 7 درصدی را نسبت به ماه گذشته داشته است.

d38ad04sheran3970907.jpg

مارون

مارون با فروش 970 میلیارد تومان در این ماه رکورد فروش ماهانه را ثبت کرد. فروش شرکت در ماه گذشته 906 میلیارد تومان بوده و مجموع فروش به 4728 میلیارد تومان رسیده است. در مدت مشابه سال گذشته مجموع فروش شرکت 3275 میلیارد تومان بوده است.

8dbf5femar1970907.jpg

از لحاظ مقدار فروش، شرکت در این ماه 159.053 تن انواع محصولات پلیمری را به فروش رسانده است که بیشتر از ماههای گذشته بوده است. فروش شرکت در مهرماه 142.222 تن و از ابتدای سال مالی تا کنون به 1029 هزار تن رسیده است. مجموع مقدار فروش شرکت در مدت مشابه سال گذشته 1197 هزار تن بوده است.

bc2bc51mar2970907.jpg

نرخ فروش پلی اتیلن سنگین نسبت به ماه گذشته تغییر چندانی نداشته اما نسبت به میانگین 7 ماهه گذشته رشد 38 درصدی داشته است.

7bb7839mar3970907.jpg

کاوه

شرکت در این ماه با 336 میلیارد تومان فروش، رکورد فروش ماهانه را ثبت کرد. فروش شرکت در ماه قبل 273 میلیارد تومان بوده و مجموع فروش از ابتدای سال مالی تا کنون به بیش 1923 میلیارد تومان رسیده است.این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته مجموع مبلغ فروش شرکت 966 میلیارد تومان بوده است.

2466fcckave1970907.jpg

از لحاظ مقدار فروش، شرکت در این ماه 110.833 تن انواع محصولات فولادی به فروش رسانده در ماه قبل 94.664 تن محصول فروخته بود و از ابتدای سال مالی تا کنون مقدار فروش به بیش از 823 هزار تن رسیده است در مدت مشابه سال گذشته مجموع مقدار فروش شرکت 854.280 تن بوده است.

b3205c3kave2970907.jpg

نرخ فروش شمش بیلت صادراتی در این ماه با افزایش همراه بوده و به بیشترین مقدار طی ماههای اخیر رسیده است.

87534bckave3970907.jpg

شسپا

باز هم رکوردزنی در گزارشات ماهانه! شرکت در این ماه 310 میلیارد تومان فروش داشته است فروش شرکت در ماه گذشته 305 میلیارد تومان بوده و از ابتدای سال مالی تا کنون مجموع 1787 میلیارد تومان فروش را به ثبت رسانده است در مدت مشابه سال گذشته مجموع فروش شرکت 1085 میلیارد تومان بوده است.

0d73cd3shespa1970907.jpg

از لحاظ مقدار فروش شرکت در این ماه 51.741 تن انواع روانکار و محصولات جانبی را به فروش رسانده در ماه گذشته 48.418 تن محصولات فروخته بود و مجموع مقدار فروش از ابتدای سال مالی به حدود 408 هزار تن رسیده است این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته مجموع مقدار فروش 489.713 تن بوده است.

c7b707cshespa2970907.jpg

نرخ فروش انواع روانکار در این ماه با کمی کاهش همراه بود که عمدتا باید به دلیل تغییر در ترکیب محصولات باشد.

8cc364fshespa3970907.jpg

فرنوش شیخ الاسلامی

واحد سرمایه گذاری و آموزش