عنـوان تحلیل : بررسی روند فروش ، تولید و مبلغ فروش ماهانه كابل‌ البرز (بالبر)

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1398/03/08


فائزه شاهوردی / واحدسرمایه گذاری و آموزش