عنـوان تحلیل : بررسی روند فروش ، تولید و مبلغ فروش ماهانه كارتن‌ ايران‌ (چكارن)

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1398/03/08


فائزه شاهوردی / واحد سرمایه گذاری و آموزش