عنـوان تحلیل : بررسی روند فروش ، تولید و مبلغ فروش ماهانه گروه‌ صنعتي‌ بارز (پكرمان)

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1398/03/12


فائزه شاهوردی / واحد سرمایه گذاری و آموزش