عنـوان تحلیل : بررسی عملکرد خردادماه ايران‌ خودرو (خودرو)

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1398/04/04


#گزارش_ماهانه_خرداد

#خودرو

🔹مبلغ فروش شرکت در ماه جاری برابر با 1180 میلیارد تومان بوده است که نسبت به ماه گذشته که 663 میلیارد تومان بوده است  با افزایش 78 درصدی مواجه شده است.

🔸مقدار فروش شرکت نیز در ماه جاری برابر با 26600 دستگاه از انواع محصولات بوده است که نسبت به ماه گذشته که 14002 دستگاه بوده با افزایش 90 درصدی همراه شده است.

🔸مقدار تولید نیز نسبت به ماه گذشته تغییری نداشته است.

فائزه شاهوردی / واحدسرمایه گذاری و آموزش