عنـوان تحلیل : بررسی عملکردخرداد ماه كابل‌ البرز (بالبر)

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1398/04/04


✅ #گزارش_ماهانه_خرداد

#بالبر

🔹مبلغ فروش شرکت در ماه جاری برابر با 32 میلیارد تومان بوده است. که نسبت به ماه گذشته که 16میلیارد تومان بوده است که با افزایش 97 درصدی مواجه شده است.

🔸مقدار فروش شرکت نیز در ماه جاری برابر با 189 کیلومتراز انواع محصولات بوده است که نسبت به ماه گذشته که 190کیلومتر بوده است و با کاهش 1درصدی همراه شده است.

🔸مقدار تولید نیز نسبت به ماه گذشته 204 درصدافزایش یافته است.

فائزه شاهوردی / واحد سرمایه گذاری و آموزش