عنـوان تحلیل : بررسی عملکرد خردادماه داروسازي سبحان انكولوژي (دسانكو)

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1398/04/04


✅ #گزارش_ماهانه_خرداد

#دسانکو

🔹مبلغ فروش شرکت در ماه جاری برابر با 13 میلیارد تومان بوده است. که نسبت به ماه گذشته که 11میلیارد تومان بوده است و با افزایش 16درصدی مواجه شده است.

🔸مقدار فروش شرکت نیز در ماه جاری برابر با 585362 عدد از انواع محصولات بوده است که نسبت به ماه گذشته که 755064عدد بوده است و با کاهش 22 درصدی همراه شده است.

🔸مقدار تولید نیز نسبت به ماه گذشته کاهش 19 درصدی داشته است.

فائزه شاهوردی / واحد سرمایه گذاری و آموزش