عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال كشتيراني آريا (حاريا)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1398/04/05


حاریا
کشتیرانی آریا به نظر سیکل اصلاح بلندمدت خود را تکمیل کرده است.
تریگر اصلی صعود با شکست 308 تومان صادر خواهد شد
حد ضرر سهم 250 تومان
مقاومت های سهم به ترتیب 423 و 850 و 1150
ریسک به ریوارد منطقی می باشد

 

 

مجید حق پرست