عنـوان تحلیل : بررسی عملکردخرداد ماه ماشين‌ سازي‌ اراك‌ (فاراك)

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1398/04/05


#گزارش_ماهانه_خرداد

#فاراک

ماشين سازي اراک گزارش عملکرد خردادماه خود را منتشر کرده است که مطابق آن در این ماه 12 میلیارد تومان درآمد شناسایی کرده است که نسبت به ماه گذشته 25 درصد کاهش یافته است.

فائزه شاهوردی / واحد سرمایه گذاری و آموزش