عنـوان تحلیل : بررسی عملکرد خردادماه سیمان تهران ( ستران)

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1398/04/05


#گزارش_ماهانه_خرداد

#ستران

🔹مبلغ فروش شرکت در ماه جاری برابر با 33 میلیارد تومان بوده است که نسبت به ماه گذشته که 34 میلیارد تومان بوده است  با کاهش 1درصدی مواجه شده است.

🔸مقدار فروش شرکت نیز در ماه جاری برابر با 238264 تن از انواع محصولات بوده است که نسبت به ماه گذشته که 252491 تن بوده با کاهش 6 درصدی همراه شده است.

🔸مقدار تولید نیز نسبت به ماه گذشته تغییری نداشته است.

فائزه شاهوردی / واحد سرمایه گذاری و آموزش