عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال سيمان فارس و خوزستان (سفارس)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1398/04/10


سفارس
همانطور که در چارت مشاهده می فرمایید در سیکل کوتاه مدت سهم در حال تکمیل یک 5 موجی می باشد
هنوز اتمام این سیکل 5تایی تایید نشده است ولی در حالت کلی ریسک به ریوارد خرید در این برهه زمانی بالاست
و سهم به احتمال قوی نیاز به یک اصلاح قیمتی و زمانی دارد
پتانسیل واگرایی منفی هم مشخص شده است

مجید حق پرست