عنـوان تحلیل : بررسی عملکرد خرداد ماه داده گسترعصرنوين-هاي وب (هاي وب)

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1398/04/11


#گزارش_ماهانه_خرداد

#های_وب

داده گسترعصرنوين گزارش عملکرد خردادماه خود را منتشر کرده است که مطابق آن در این ماه 31 میلیارد تومان درآمد شناسایی کرده است که نسبت به ماه گذشته 1 درصد افزایش یافته است.

فائزه شاهوردی / واحد سرمایه گذاری و آموزش