عنـوان تحلیل : بررسی عملکرد خرداد ماه داده‌پردازي‌ايران‌ (مداران)

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1398/04/11


#گزارش_ماهانه_خرداد

#مداران

داده پردازی ایران گزارش عملکرد خردادماه خود را منتشر کرده است که مطابق آن در این ماه 12 میلیارد تومان درآمد شناسایی کرده است که نسبت به ماه گذشته 61 درصد کاهش یافته است.

فائزه شاهوردی / واحد سرمایه گذاری و آموزش