عنـوان تحلیل : بررسی عملکرد خرداد ماه كشت و صنعت شهداب ناب خراسان (غشهداب)

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1398/04/11


#گزارش_ماهانه_خرداد

#غشهداب

🔹مبلغ فروش شرکت در ماه جاری برابر با 13میلیارد تومان بوده است که نسبت به ماه گذشته که حدود 39 میلیارد تومان بوده است  با کاهش65درصدی مواجه شده است.

🔸مقدار فروش شرکت نیز در ماه جاری برابر با 1060 تن از انواع محصولات بوده است که نسبت به ماه گذشته که 2891 تن بوده که با کاهش 35 درصدی روبروشده است.

🔸مقدار تولید نیز نسبت به ماه گذشته 74 درصد کاهش داشته است.

 

فائزه شاهوردی / واحد سرمایه گذاری و آموزش