عنـوان تحلیل : بررسی عملکرد خرداد ماه پلي اكريل ايران (شپلي)

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1398/04/11


#گزارش_ماهانه_خرداد

#شپلی

🔹مبلغ فروش شرکت در ماه جاری برابر با 35 میلیارد تومان بوده است که نسبت به ماه گذشته که حدود 51میلیارد تومان بوده است  با کاهش31درصدی مواجه شده است.

🔸مقدار فروش شرکت نیز در ماه جاری برابر با 2249 تن از انواع محصولات بوده است که نسبت به ماه گذشته که 3473 تن بوده که با کاهش 35 درصدی روبروشده است.

🔸مقدار تولید نیز نسبت به ماه گذشته 13درصد کاهش داشته است.

 

فائزه شاهوردی / واحد سرمایه گذاری و آموزش