عنـوان تحلیل : بررسی عملکرد خرداد ماه سايپا (خساپا)

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1398/04/11


#گزارش_ماهانه_خرداد

#خساپا

🔹مبلغ فروش شرکت در ماه جاری برابر با 545 میلیارد تومان بوده است که نسبت به ماه گذشته که 644 میلیارد تومان بوده است  با کاهش 15درصدی مواجه شده است.

🔸مقدار فروش شرکت نیز در ماه جاری برابر با 19717 دستگاه از انواع محصولات بوده است که نسبت به ماه گذشته که 19629 دستگاه بوده بدون تغییربوده است.

🔸مقدار تولید نیز نسبت به ماه گذشته 13درصد کاهش داشته است.

فائزه شاهوردی / واحد سرمایه گذاری و آموزش