عنـوان تحلیل : بررسی عملکرد خرداد ماه ريل پردازسير (حريل)

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1398/04/11


#گزارش_ماهانه_خرداد

#حریل

ريل پردازسيرگزارش عملکرد خردادماه خود را منتشر کرده است که مطابق آن در این ماه 16 میلیارد تومان درآمد شناسایی کرده است که نسبت به ماه گذشته 1 درصد کاهش یافته است.

فائزه شاهوردی / واحد سرمایه گذاری و آموزش