عنـوان تحلیل : بررسی عملکرد خرداد ماه گروه‌ صنعتي‌ بارز (پكرمان)

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1398/04/11


#گزارش_ماهانه_خرداد

#پکرمان

🔹مبلغ فروش شرکت در ماه جاری برابر با 124 میلیارد تومان بوده است که نسبت به ماه گذشته که 122میلیارد تومان بوده است  با افزایش 2 درصدی مواجه شده است.

🔸مقدار فروش شرکت نیز در ماه جاری برابر با 6781562 کیلوگرم از انواع محصولات بوده است که نسبت به ماه گذشته که 6635727 کیلوگرم بوده با افزایش 2 درصدی همراه شده است.

🔸مقدار تولید نیز نسبت به ماه گذشته 17درصد کاهش داشته است.

 

فائزه شاهوردی / واحد سرمایه گذاری و آموزش