عنـوان تحلیل : بررسی عملکرد خرداد ماه توليد برق ماهتاب كهنوج (بكهنوج)

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1398/04/11


#گزارش_ماهانه_خرداد

#بکهنوج

🔹مبلغ فروش شرکت در ماه جاری برابر با 21 میلیارد تومان بوده است که نسبت به ماه گذشته که 14میلیارد تومان بوده است  با افزایش 54 درصدی مواجه شده است.

🔸مقدار فروش شرکت نیز در ماه جاری برابر با 473439 مگاوات  از انواع محصولات بوده است که نسبت به ماه گذشته که 431918 مگاوات بوده با افزایش 10درصدی همراه شده است.

🔸مقدار تولید نیز نسبت به ماه گذشته 9 درصد افزایش داشته است.

فائزه شاهوردی / واحد سرمایه گذاری و آموزش