عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال ساير اشخاص بورس انرژي (انرژي3)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1398/04/18


انرژی 3
اصلاح کارکشن انتهایی سهم بسیار سخت و پیچیده می باشد
محتمل ترین الگوی الیوتی که میتوان برای این نماد در نظر گرفت همین الگو می باشد
یعنی اکنون در ریزموج C از لگ b از مثلث باشیم
اگر این سناریو اجرا شود مسیر سهم  در چارت مشخص شده است

 

مجید حق پرست