عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال زامياد (خزاميا)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1398/04/30


خزامیا
شمارش امواج انتهایی در نماد خزامیا را مشاهده می فرمایید
در حال ساخت یک فلت می باشد که اکنون در اواخر موج c از فلت هستیم
خرید هر چه به سمت 112 تومان نزدیک تر باشد کم ریسک تر است

 

مجید حق پرست/ واحد سرمایه گذاری و آموزش