عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال قند شيروان قوچان و بجنورد (قشير)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1398/05/01


قشیر

چارت همبستگی نموداری دو سهم قشکر و قشیر
این چارت حاکی از شباهت بسیار زیاد رفتار حرکتی این دو سهم می باشد
قشیر اما چند گام حرکتی عقب است و باید این عقب ماندگی خود را جبران کند

مجید حق پرست / واحد سرمایه گذاری و آموزش