عنـوان تحلیل : بررسی عملکرد تیرماه كابل‌ البرز (بالبر)

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1398/05/02


✅ #گزارش_ماهانه_تیر

#بالبر

🔹مبلغ فروش شرکت در ماه جاری برابر با 49 میلیارد تومان بوده است. که نسبت به ماه گذشته که 32 میلیارد تومان بوده است که با افزایش 49 درصدی مواجه شده است.

🔸مقدار فروش شرکت نیز در ماه جاری برابر با 606کیلومتراز انواع محصولات بوده است که نسبت به ماه گذشته که 189کیلومتر بوده است و با افزایش 221 درصدی همراه شده است.

🔸مقدار تولید نیز نسبت به ماه گذشته 47 درصدافزایش یافته است.

فائزه شاهوردی / واحد سرمایه گذاری و آموزش