عنـوان تحلیل : بررسی عملکرد تیر ماه توليد برق ماهتاب كهنوج (بكهنوج)

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1398/05/06


#گزارش_ماهانه_تیر

#بکهنوج

🔹مبلغ فروش شرکت در ماه جاری برابر با 24 میلیارد تومان بوده است که نسبت به ماه گذشته که 21 میلیارد تومان بوده است  با افزایش 13 درصدی مواجه شده است.

🔸مقدار فروش شرکت نیز در ماه جاری برابر با 470350 مگاوات از انواع محصولات بوده است که نسبت به ماه گذشته که 473439 مگاوات بوده با کاهش  1درصدی همراه شده است.

🔸مقدار تولید نیز نسبت به ماه گذشته 1درصد کاهش داشته است.

فائزه شاهوردی / واحد سرمایه گذاری و آموزش