عنـوان تحلیل : بررسی عملکرد تیر ماه گروه‌ صنعتي‌ بارز (پكرمان)

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1398/05/06


#گزارش_ماهانه_تیر

#پکرمان

🔹مبلغ فروش شرکت در ماه جاری برابر با 148 میلیارد تومان بوده است که نسبت به ماه گذشته که 124میلیارد تومان بوده است  با افزایش 19 درصدی مواجه شده است.

🔸مقدار فروش شرکت نیز در ماه جاری برابر با  6585856کیلوگرم از انواع محصولات بوده است که نسبت به ماه گذشته که 6781562 کیلوگرم بوده با کاهش 3 درصدی همراه شده است.

🔸مقدار تولید نیز نسبت به ماه گذشته تغییری نداشته است.

فائزه شاهوردی / واحد سرمایه گذاری و آموزش