عنـوان تحلیل : بررسی عملکرد تیرماه ريل پردازسير (حريل)

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1398/05/08


#گزارش_ماهانه_تیر

#حریل

ريل پردازسيرگزارش عملکرد تیر ماه خود را منتشر کرده است که مطابق آن در این ماه 13 میلیارد تومان درآمد شناسایی کرده است که نسبت به ماه گذشته 20 درصد کاهش یافته است.

فائزه شاهوردی / واحد سرمایه گذاری و آموزش