عنـوان تحلیل : بررسی عملکرد تیرماه كشت و دام قيام اصفهان (زقيام)

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1398/05/08


#گزارش_ماهانه_تیر

#زقیام

🔹مبلغ فروش شرکت در ماه جاری برابر با 17میلیارد تومان بوده است که نسبت به ماه گذشته که حدود 16 میلیارد تومان بوده است  با افزایش 4 درصدی مواجه شده است.

🔸مقدار فروش شرکت نیز در ماه جاری برابر با 10303 تن از انواع محصولات بوده است که نسبت به ماه گذشته که 13773 تن بوده که با کاهش 25 درصدی روبروشده است.

🔸مقدار تولید نیز نسبت به ماه گذشته 1درصد کاهش داشته است.

فائزه شاهوردی / واحد سرمایه گذاری و آموزش