عنـوان تحلیل : بررسی عملکرد تیر ماه سیمان تهران ( ستران)

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1398/05/08


#گزارش_ماهانه_تیر

#ستران

🔹مبلغ فروش شرکت در ماه جاری برابر با 45 میلیارد تومان بوده است که نسبت به ماه گذشته که 33 میلیارد تومان بوده است  با افزایش 37درصدی مواجه شده است.

🔸مقدار فروش شرکت نیز در ماه جاری برابر با 262595 تن از انواع محصولات بوده است که نسبت به ماه گذشته که 238264 تن بوده با افزایش 10 درصدی همراه شده است.

🔸مقدار تولید نیز نسبت به ماه گذشته 5 درصد افزایش داشته است.

فائزه شاهوردی / واحد سرمایه گذاری و آموزش