عنـوان تحلیل : بررسی عملکرد تیر ماه كشت و صنعت شهداب ناب خراسان (غشهداب)

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1398/05/08


#گزارش_ماهانه_تیر

#غشهداب

🔹مبلغ فروش شرکت در ماه جاری برابر با 12میلیارد تومان بوده است که نسبت به ماه گذشته که حدود 13 میلیارد تومان بوده است  با کاهش10 درصدی مواجه شده است.

🔸مقدار فروش شرکت نیز در ماه جاری برابر با 1028 تن از انواع محصولات بوده است که نسبت به ماه گذشته که 1060 تن بوده که با کاهش 3 درصدی روبروشده است.

🔸مقدار تولید نیز نسبت به ماه گذشته 66 درصد افزایش داشته است.

 

فائزه شاهوردی / واحد سرمایه گذاری و آموزش