عنـوان تحلیل : بررسی عملکردتیر ماه ماشين‌ سازي‌ اراك‌ (فاراك)

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1398/05/08


#گزارش_ماهانه_تیر

#فاراک

ماشين سازي اراک گزارش عملکرد تیرماه خود را منتشر کرده است که مطابق آن در این ماه 15 میلیارد تومان درآمد شناسایی کرده است که نسبت به ماه گذشته 23 درصد افزایش یافته است.

فائزه شاهوردی / واحد سرمایه گذاری و آموزش