عنـوان تحلیل : بررسی عملکرد تیرماه شهد (قشهد)

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1398/05/08


#گزارش_ماهانه_تیر

#قشهد

🔹مبلغ فروش شرکت در ماه جاری برابر با 432 میلیون تومان بوده است که نسبت به ماه گذشته که 659 میلیون تومان بوده است  با کاهش 34 درصدی مواجه شده است.

🔸مقدار فروش شرکت نیز در ماه جاری برابر با 316 تن از انواع محصولات بوده است که نسبت به ماه گذشته که 335 تن بوده با کاهش 6 درصدی همراه شده است.

🔸مقدار تولید نیز نسبت به ماه گذشته 84 درصد کاهش یافته است.

 

فائزه شاهوردی / واحد سرمایه گذاری و آموزش