عنـوان تحلیل : بررسی عملکرد تیرماه داده‌پردازي‌ايران‌ (مداران)

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1398/05/08


#گزارش_ماهانه_تیر

#مداران

داده پردازی ایران گزارش عملکرد تیر ماه خود را منتشر کرده است که مطابق آن در این ماه 15 میلیارد تومان درآمد شناسایی کرده است که نسبت به ماه گذشته 32 درصد افزایش یافته است.

فائزه شاهوردی / واحد سرمایه گذاری و آموزش