عنـوان تحلیل : بررسی عملکرد تیرماه داده گسترعصرنوين-هاي وب (هاي وب)

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1398/05/08


#گزارش_ماهانه_تیر

#های_وب

داده گسترعصرنوين گزارش عملکرد تیرماه خود را منتشر کرده است که مطابق آن در این ماه 30 میلیارد تومان درآمد شناسایی کرده است که نسبت به ماه گذشته 2 درصد کاهش یافته است.

فائزه شاهوردی / واحد سرمایه گذاری و آموزش