عنـوان تحلیل : بررسی عملکردتیر ماه ليزينگ رايان‌ سايپا (ولساپا)

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1398/05/08


#گزارش_ماهانه_تیر

#ولساپا

ليزينگ رايان سايپا عملکرد تیرماه را منتشر کرده که در این ماه  56 میلیارد تومان درآمد محقق کرده  است که نسبت به ماه گذشته 29 درصد کاهش یافته است.

فائزه شاهوردی / واحدسرمایه گذاری و آموزش