عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال سايپا (خساپا)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1398/05/16


خساپا
همانظور که در چارت مشاهده می فرمایید نماد شرکت سایپا اکنون در ریزموج5از C از موج 2 خود قرار دارد
از منفی های سهم کمال استفاده را ببرید که این ریزموج انتهای اصلاح سهم می باشد
هدف موج 3 در گام اول محدوده 265 می باشد
ریسک به ریوارد سهم برای ورود مناسب می باشد
حد ضرر 135 رعایت شود

مجید حق پرست / واحد سرمایه گذاری و آموزش