عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال بورس کالا (صندوق پشتوانه طلای لوتوس)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1398/05/19


بورس کالا
صندوق پشتوانه طلای لوتوس

همانطور که در چارت لوتوس مشاهده می فرمایید این نماد در لگ d از مثلث بخش y از موج B بزرگ خود قرار دارد
لگ dوe می تواند چند ماهی ادامه داشته باشد و سپس رشد اصلی در قالب موج C انجام شود

مجیدحق پرست / واحد سرمایه گذاری و آموزش