عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال تكنوتار (تكنو)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1398/05/26


تکنوتار
سیکل اصلاحی چندین ساله سهم در قالب یک مثلث بزرگ به اتمام رسیده است و روند صعودی آغاز شده است
ریسک به ریوارد سهم منطقی می باشد و به دید میان مدت گزینه خوبی برای سرمایه گذاری می باشد

 

مجید حق پرست / واحد سرمایه گذاری و آموزش