عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال لعابيران‌ (شلعاب)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1398/05/27


شلعاب
سیکل الیوت بلندمدت سهم را مشاهده می فرمایید
با توجه به افزایش حجم معاملات سه روز اخیر و همچنین شکست سقف قبلی به نظر استارت موج3از 5 بزرگ زده شده است
در میان مدت می تواند سقف کانال را ببیند

مجید حق پرست / واحد سرمایه گذاری و آموزش