عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال لبنيات‌كالبر (غالبر)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1398/05/30


غالبر

این نماد در حال تشکیل یک مثلث جاری می باشد
اکنون در لگ e یعنی گام انتهایی اصلاح هستیم
خرید در منفی ها مناسب می باشد

حد ضرر 640
حدسود اول 1500

مجید حق پرست / واحد سرمایه گذاری و آموزش