عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال پارس‌ خودرو (خپارس)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1398/06/12


پارس خودرو


چارت تعدیل نشده از دیدگاه پرایس اکشن
همانطور که در نمودار خپارس مشاهده می فرمایید این نماد مقاومت مهمی که 2سال قادر به شکست آن نبود را موفق به شکست شد.از منظر پرایس اکشن بعد این شکست مهم می تواند با کمی استراحت , خود را برای اهداف بالاتر که در چارت مشخص شده است آماده کند
حد سود های اول تا سوم در چارت مشخص شده است
ریسک به ریوارد سرمایه گذاری منطقی می باشد

مجید حق پرست / واحد سرمایه گذاری و آموزش