عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال قرارداد های آتی زعفران نگین

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1398/06/13


قرارداد های آتی زعفران نگین
همانطور که در چارت مشاهده می فرمایید ریزموج 5اصلاحی از کارکشن اصلاحی پایانی  باقی مانده است تا بعد تکمیل این سیکل اصلاحی رشد خود را آغاز کند
دوستانی که در بورس کالا فعالیت دارند می تواند استفاده لازم را ببرند

مجید حق پرست / واحد سرمایه گذاری و آموزش