عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال بانک صادرات ایران (وبصادر)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1398/06/16


وبصادر
همانطور که در چارت بانک صادرات مشاهده می فرمایید این نماد در موج B خود قرار دارد
این اصلاح به صورت ترکیبی رخ داده است و اکنون در بخش y قرار داریم که به صورت مثلث تشکیل شده است
هنوز امواج اصلاحی مثلث تکمیل نشده است ولی مسیر پیش روی سهم را مشخص کرده ایم
خرید در محدوده 43 کم ریسک می باشد
حد ضرر 40 رعایت شود
حد سود اول در چارت مشخص شده است

مجید حق پرست / واحد سرمایه گذاری و آموزش