عنـوان تحلیل : تحلیل بنیادی شركت کارخانجات تولیدی شیشه رازی(کرازی) و پیش بینی سود سال مالی منتهی به 29 اسفند 98

حوزه تحلیل : تحلیل های بنیـادی


تاریخ انتشار : 1398/06/17


849ea53jjj.jpg

بررسی صنعت

مقدمه

 شيشه ماده ای است که به دليل آرايش اتمی/ ملکولی خاص خود حالت جامد دارد ولی بر خلاف ديگر جامدها بلوری نيست. اين حالت هنگامی رخ میدهد که ماده مذاب قبل از رسيدن به نقطه انتقال به شيشه به سرعت سرد می شود. تعاريف مختلفی برای شيشه وجود دارد که هنوز توافق کلی بر روی آنها حاصل نشده است.

تعريف کلی: شيشه يک جامد آمورف است.

 تعريف انجمن آزمون و مواد امريکا شيشه مادهای معدنی است که از حالت مذاب طوری سرد شده است که بدون تبلور به حالت صلب درآمده است. معروفترين شيشه هايی که در مقياس صنعتی توليد می شوند، عبارتند از شيشه های سودالايم (شيشه جام)، شيشه های بوروسيليکاتی و شيشه های کريستال.

-شيشه سودا لايم

بيشتر از ٩۵ درصد از ميزان کل شيشه توليدی در جهان، شيشه سودالايم است. شيشه های در و پنجره ساختمان، شيشه های خودرو، بطری ها و بسياری ديگر از محصولات شيشه ای روزمره از جنس شيشه سودالايم هستند. مهمترين اجزای تشکيل دهنده اين نوع شيشه عبارتند از اکسيد سيليسيوم، اکسيد کلسيم و اکسيد سديم.

-شيشه بوروسيليکاتی

اين نوع شيشه ها ضريب انبساط حرارتی کم تا متوسط داشته، رفتار ويسکوزيته- دمای بلند و چگالی کمی دارند. بسياری از ظروف شيشهای آزمايشگاهی، صنعتی و خانگی با استفاده از اين نوع شيشه ساخته میشوند. اين شيشه ها در بازار با نام های تجارتی مانند پيرکس، سيماکس، ترکس و ... شناخته می شوند.

 -شيشه کريستال

شيشه کريستال يا شيشه سربدار يکی از انواع شيشهه ای سيليکاتی است که در ترکيب خود حاوی اکسيد سرب است. اين نوع شيشه، دارای ظاهری درخشنده و شبيه به کريستال های کوارتز است و به نظر می رسد علت نامگذاری آن نيز همين شباهت باشد. اين شيشه ها همچنين سختی کمی دارند و امکان تراشکاری اين شيشه ها وجود دارد. بنابراين ظروف تزيينی موسوم به ظروف کريستال از اين جنس ساخته می شوند.

-ساير انواع

ساير انواع شيشه عبارتند از: شيشه فتوکروميک، شيشه اپال و شيشه سيليسی. همچنين انواع مختلفی از شيشه نيز وجود دارد که در مقياس صنعتی توليد نمی شوند.

تاريخچه شيشه

شيشه در حدود ٣۶٠٠ سال پيش از ميلاد در مصر ساخته شده است مصريان باستان شيشه گران بی نظير وبرجسته ای بودند. شيشه های قديمی نور را از خود عبور نمی دادند و به علت نا خالصی های موجود در آن رنگی بودند.

شيشه در ايران

در روزگاران باستان بين النهرين در توسعه لعاب سفال سازی سر آمد ديگر کشورها بوده است با در نظر گرفتن اينکه ترکيبات لعاب و شيشه يکی است عجيب نيست که صنعت شيشه سازی در بابل، سومرو آشور پيشرفت کرده است. باستان شناسان ثابت کرده اند که شيشه واقعی در هزاره سوم پيش از مسيح در سومر وجود داشته است. اين شيشه با شيشه ای که مصري ها از گداز دЈر کوهی و قليا بدست می آوردند فرق داشته است وشيشه ای که در بين النهرين وجود داشته پس از هزار سال به مصر وارد شده است. وجود لوحه های پزشکی بابلی و به ويژه لوحه های فنی و دارويی آشوری در باره صنعت شيشه سازی در سال ۶٢۵ پيش از مسيح دليل محکمی است بر اينکه صنعت شيشه سازی پيشرفته ای در همسايگی ايران وجود داشته است. از خوزستان، يعنی ناحيه ايلام، مدارکی از شيشه سازی در دست است که نشان می دهد اين صنعت در سده سيزدهم پيش از مسيح در آنجا وجود داشته است. گيريشمن بطري های شيشه ای زيادی را از حفاری معبد چغازنبيل بدست آورده است و همچنين تعداد زيادی لوله های شيشه ای که قطر خارجی آنها ٢۵/١ سانتيمتر و قطر سوراخ داخلی آنها ا ۶/٠ سانتيمتر و درازای آنها ٧۵ سانتيمتر بوده مکشوف شده است. اين شيشه ها از حلقه های شيشه ای مات سياه و سفيد ساخته شده و به نظر می رسد که در شبکه پنجره از آنها ا استفاده می شده است. با اين همه از زمان هخامنشيان شواهد کمی دال بر استفاده کلی از شيشه در دست است. قديمیترين شيشه در ايران متعلق به هزاره دوم پيش از ميلاد است. نمونه هايی از هزاره دوم تا مقارن ميلاد مسيح شامل عطردانه ا، النگوها، تنديس ها و کاسه ها و تنگ های متعدد به دست آمده است. در حفاری های چغازنبيل مربوط به دوره پيش از تاريخ، بطری هايی شيش های يافت شده است، که نشان از وفور شيشه در ايلام کهن دارد. از تمدن مارليک مهره های شيشه ای که عمر آنها به ٣۴٠٠ سال پيش می رسد، پيدا شده است. همچنين ظروف شيشه ای مايل به شيری در کاوش های لرستان به دست آمده است. از زمان هخامنشيان آثار شيشه ای چندانی در دست نيست. در آن دوره مهره های شيشه ای ايران در سراسر جهان قديم معروف بوده که ظاهراً به رنگ سياه و سفيد بوده است.

هنرمندان ساسانی در تراش دادن شيشه مهارت مخصوصی داشته اند. شيشه ساسانی در چين ارج بسيار داشته و به ويژه شيشه لاجوردی را گرانبها می شمردند. جام های پايه دار با نقش حلقه های برجسته از دوره اشکانيان و ساسانيان به جای مانده است. ظروف شيشه ای دوره اسلامی تحت تأثير طرح های قبل از اسلام است. در دوره سلجوقی و تا زمان هجوم مغول، افزارها و ظروف های بسيار زيبای شيشه ای از کوره های شيشه گری گرگان بيرون می آمد که به نازکی کاغذ و گاه مينايی و گاه تراشيده و کنده کاری شده است. روزگار سلجوقی اوج صنعت شيشه گری در ايران محسوب می شود. فرآورده های شيشه ای اين دوران بيشتر شامل ظروف کوچک و بزرگ، عطردان های بسيار ظريف، جام ها و گلدان هايی با فرمها و اندازه های متنوع و اشياء تزئينی کوچک به شکل حيوانات و ... است. در دوره مغول رونق شيشه سازی از ميان رفت و در عوض در اين عهد سفالگری و کاشی کاری رونق يافت. در دوره تيمور رواج شيشه گری قابل توجه است. شيشه گرانی از مصر و سوريه به ايران آمدند و مشابه شيشه های ايرانی به مصر و سوريه رفت. در اين دوره دو شهر سمرقند و شيراز از مراکز عمده شيشه سازی در ايران بودند. از اين زمان به بعد اين هنر روی به انحطاط  نهاد تا زمان شاه عباس که با ساختن چراغ های مساجد و بطری ها اين هنر دوباره زنده شد. شاه عباس شيشه گران ونيزی را برای احيای اين صنعت به ايران آورد. در نتيجه شيشه گری در دوره صفوی رونق دوباره يافت. گاه شيشه را با دميدن به درون قالب میساختند و گاه شيشه را میتراشيدند تا به شکل جواهر در آيد و يا نقوشی روی آن می کندند؛ و گاهی نيز شيشه را با نقوش درخشان، مينايی و طلايی میکردند. در اين دوره کارگاه های شيشه سازی در شهرهای مختلف ايران از جمله اصفهان، شيراز و کاشان داير شد. در فاصله بين سلطنت سلسله صفويه و قاجاريه هنر و صنعت شيشه گری در ايران از لحاظ سير تکاملی پيشرفتی نداشته است و تا اواخر سلسله قاجاريه و بعد از آن به تدريج ضعيف تر شده است. با ورود شيشه به قيمت ارزانتر و مرغوبتر به بازار ايران، کمکم اين صنعت رو به انحطاط نهاد.

روش های توليد شيشه

  • سرد کردن از حالت بخار(PVD)
  • رسوب شيميايی فاز بخار(CVD)  
  • هيدروليز شعله ای

مراحل ساخت شيشه

ذوب کورههای شيشه سازی را میتوان به کوره های بوته ای يا کوره های مخزنی تقسيم بندی کرد. کوره های بوته ای با ظرفيت تقريبی ٢ تن يا کمتر برای توليد شيشه های ويژه به مقدار کم يا هنگامی که حفاظت از پيمانه مذاب در برابر محصولات احتراق الزامی است، بسيار مفيدند. بوته ها از جنس خاک رس يا پلاتين هستند. در کوره مخزنی، مواد پيمانه از يک سر مخزن بزرگی که از جنس بلوک های نسوز است، وارد می شوند. اين کوره ها با گاز يا برق گرم میشوند. بسته به توانايی آجر نسوز کوره برای تحمل انبساط، دمای کوره ای که به تازگی شروع به توليد کرده است، روزانه تنها به اندازه معينی افزايش می يابد. پس از گرم شدن کوره بازيابی گرما، در تمام اوقات دمايی که دست کم معادل با 1200درجه سانتیگراد است، همچنان حفظ می شود. بخش زيادی از گرما به جهت تابش در کوره تلف می شود و در واقع مقدار بسيارکمتری از گرما برای ذوب شيشه به مصرف می رسد. در هر حال دمای ديواره های کوره ممکن است چنان بالا رود که شيشه مذاب آنها را حل کند يا بپوساند، مگر اينکه اجازه داده شود ديواره ها ضمن تابش مقداری خنک شوند. به منظور کاهش کنش شيشه مذاب، غالبا در ديواره های کوره، لوله های آب خنک کن کار گذاشته می شود.

شکل دهی

شيشه را میتوان با قالب گيری ماشينی يا دستی شکل داد. عامل مهمی که بايد در قالب گيری ماشينی شيشه مدنظر داشت، اين است که طراحی ماشين بايد چنان باشد که کالای موردنظر، ظرف چند ثانيه کاملا شکل گيرد. در طی اين زمان نسبتا کوتاه، شيشه از حالت يک مايع گرانرو به جامدی شفاف تبديل می شود. در نتيجه به سهولت میتوان دريافت که حل مشکلات طراحی همچون جريان گرما، پايداری فلزات و لقی ياتاقان‌ها بسيار پيچيده است و موفقيت چنين ماشين هايی به مهندس شيشه کمک شايانی می کند. شيشه پنجره، شيشه جام، شيشه شناور، شيشه نشکن و مشجر، شيشه دمشی و ... ، با ماشين شکل داده می شوند.

تابکاری به منظورکاهش کرنش در تمام کالاهای شيشه ای، اعم از آنکه به روش های ماشينی يا دستی قالب گيری شده اند، لازم است که تحت عمليات تابکاری قرار گيرند. بطور خلاصه، عمليات تابکاری دو بخش دارد:

نگه داشتن تودهای از شيشه در دمايی بالاتر از يک دمای بحرانی معين تا زمانی که ميزان کرنش درونی، ضمن ايجاد يک سيلان پلاستيکی، کمتر از يک مقدار حداکثر از پيش تعيين شده گردد.

 ١ -خنک کردن تدريجی اين توده تا دمای اتاق به نحویکه مقدار کرنش همچنان کمتر از آن ميزان حداکثر باقی بماند. تابدان يا آون تابکاری چيزی بيش از يک محفظه گرم و به دقت طراحی شده نيست که در آن سرعت خنک کردن چنان کنترل می شود که شرايط گفته شده رعايت شود. ايجاد يک رابطه کمی ميان تنش و شکست مضاعف ناشی از تنش، متخصصان شيشه را قادر به طراحی شيشه ای کرده است که می تواند شرايط خاصی از تنش های مکانيکی وگرمايی را تحمل کند. با استفاده از اين اطلاعات، مهندسان، مبنايی برای توليد تجهيزات پيوسته تابکاری يافته اند. اين تجهيزات، مجهز به وسايل خودکار تنظيم دما و گردش کنترل شده هستند که امکان انجام بهتر تابکاری با هزينه سوخت پايين تر و ضايعات کمتر محصول را فراهم می آورند. شايان ذکر است برای توليد محصول مورد بررسی در اين گزارش که بطری شيشه ای می باشد، خمير شيشه را از بالای ماشين قالب زنی توسط قيچی مخصوص به صورت لقمه هايی در آورده، به قسمت قالب زنی وارد می کنند و از پايين، هوا در آن می دمند تا شکل مطلوب به خود بگيرد. برای تهيه انواع ليوان، استکان، لوله چراغ نفتی و فانوس، مانند تهيه بطری عمل می شود، ولی بجای دميدن هوا، از قالب ويژه استفاده می شود.

موارد مصرف و کاربردها

 امروزه، شيشه همه جا در خدمت انسان است. اين ماده، نه تنها ظرف های خوراکی ما را تشکيل می دهند، بلکه از اتومبيل و هواپيما گرفته تا سفينه هايی که راه کره های ديگر را در پيش میگيرند، بطور قطع شيشه دارند. بويژه اين که همين شيشه بود که به صورت عدسی درآمد و چشم انسان کنجکاو را به سوی آسمان باز کرد و به صورت وسيله ای برای ديدن ناديدنی ها در آمد. امروزه نيز در آزمايش های علمی بيشمار، وسايل شيشه ای، مورد نياز پژوهشگران جهان است.

بررسی کالاهای جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول

 از جمله مهم ترين کالاهای جايگزين اين محصول می توان به بطری های پلاستيکی(پت) اشاره نمود.

اهميت استراتژيک کالا در دنيای امروز جهان امروز، جهان توليد، صادرات، ارزش افزوده و جهان برترينهای اقتصادی است. حتی سياست را توانمندان اقتصادی رقم میزنند. طبق برنامه ريزي دولت يكي از مهمترين اهداف برنامه چهارم توسعه آشور و همچنين چشم انداز بيست ساله آشور حرآت به سمت صادرات غير نفتي است در حال حاضر عمده صادرات ايران مربوط به صادرات آالاهاي نفتي مي باشد لذا براي رشد و گسترش صادرات غير نفتي، برنامه ريزي براي افزودن واحدهاي جديد و همچنين استفاده بهينه از امكانات فعلي، ضروري به نظر مي رسد. در رابطه با اهميت مصرف اين محصول می توان به اين نکته اشاره کرد که امروزه ديگر نمی توان فردی را يافت که از يکی از انواع بطری در زندگی روز مره خود استفاده ننمايد.

شركت کارخانجات تولیدی شیشه رازی

شرکت سهامی عام کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی در تاریخ 63/07/21 تاسیس شد. شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به  استناد آگهی روزنامه رسمی مورخ 83/06/30به شرکت سهامی عام تبدیل شده است.شرکت سهامی عام رازی در راستای تکمیل فعالیت و زنجیره ارزش خود اقدام به سرمایه گذاری 99 درصدی در دو شرکت تولیدی شیشه تاکستان و بهین پویا صنعت نمود .شرکت سهامی خاص تولیدی شیشه تاکستان در تاریخ 75/04/02 تحت شماره368در اداره شرکت ها و مالکیت صنعتی قزوین با هدف بالا بردن ظرفیت تولید و پاسخ گویی به درخواست های داخلی و خارجی و تهیه و تولید و توزیع انواع شیشه های دارویی ، بهداشتی ، آزمایشگاهی و صنعتی به ثبت رسید.شرکت سهامی خاص بهین پویان صنعت در تاریخ 80/08/30 تحت شماره6390در اداره ثبت شرکت مالکیت صنعتی کرج با هدف طراحی ، تولید قطعات صنعتی و طراحی و مشاوره فنی در زمینه ساخت قطعات صنعتی به ثبت رسید .

 

سرمایه و ترکیب سهامداران

bd47493سهامداران.jpg

وضعیت مقداری فروش

در جدول زیر وضعیت مقدار فروش محصولات شرکت به تفکیک فروش داخلی و فروش صادراتی نشان داده شده است:

همانطور که مشاهده می کنید شرکت در سال 1395 در مجموع 16،494 تن از محصولات خود را به فروش رسانده که از این مقدار 81  درصد بصورت داخلی و مابقی بصورت صادراتی به فروش رفته است.

 در سال 1396 مقدار فروش شرکت 16،385 است که از این مقدار 81 درصد بصورت داخلی و مابقی بصورت صادراتی به فروش رفته است.  

در سال 1397 مقدار فروش شرکت با 261 درصد رشد  به 59،120  رسیده که از این مقدار 81 درصد بصورت داخلی و مابقی بصورت صادراتی به فروش رفته است.

وضعیت مبلغ فروش

در جدول زیر وضعیت مبلغ فروش شرکت به تفکیک درآمد کسب شده از بازارهای داخلی و صادراتی نشان داده شده است.

9c926d7فروش ص د.jpg

در سال مالی 1395 مبلغ فروش شرکت 44 میلیارد تومان بوده که 81 درصد داخلی و 19 درصد از فروش صادراتی حاصل شده است.

در سال مالی 96 مبلغ فروش شرکت 43 میلیارد تومان بوده که 87 درصد داخلی و 13 درصد از فروش صادراتی بدست آمده است.

در سال مالی 97 مجموع فروش شرکت 153 میلیارد تومان بوده که 74 درصد از فروش داخلی حاصل شده و مابقی از فروش صادراتی حاصل شده است .

 

وضعیت تولید و فروش ماهانه

شرکت در مرداد ماه موفق به تحقق 22 میلیارد تومان درآمد شده است. مجموع فروش شرکت در سال مالی 98تا مرداد ماه  90 میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که درسال گذشته مجموع فروش شرکت در مدت مشابه 27 میلیارد تومان بوده است .

7f164c2مبلغ فروش.jpg

از لحاظ مقداری، شرکت در مرداد ماه 5.395 تن از محصولات خود را فروخته است در تیر ماه شرکت  5.566 تن فروخته است .

مقایسه حاشیه سود ناخالص و حاشیه سود خالص

d80b90aحاشیه.jpg

بعد از سال 1396 تملک کامل شرکت تاکستان توسط شرکت شیشه رازی سود حاصل از فعالیت های عملیاتی شرکت تاکستان به بخش عملیاتی صورت های مالی شرکت شیشه رازی منتقل شده است .

مقایسه نسبت بدهی با نسبت ROA

35f55dcنسبت.jpg

روند تغییرات بازده دارایی (ROA) و نسبت بدهی خلاف جهت یکدیگر در حرکت هستند .بدین معنی که طی سالهای گذشته با افزایش تسهیلات مالی و تحمیل هزینه های مالی به شرکت شاهد کاهش بازده دارایی های شرکت هستیم .

بهای تمام شده

در نمودار زیر بهای تمام شده شرکت در سال 97 نشان داده شده است:

9ef5d8cبهای تمام شده.jpg

همانطور که مشاهده می کنید به ترتیب هزینه سربار تولید و مواد مستقیم مصرفی بیشترین سهم از بهای تمام شده را تشکیل می دهند.

صورت سود و زیان

1bfb537sodoooo.jpg

صورت سود و زیان شرکت در جدول بالا نشان داده شده است همانطور که مشاهده می کنید شرکت در سال مالی 95 مبلغ 535 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرده است در سال مالی 96 مبلغ 312 ریال سود ب ازای هر سهم محقق کرده است ودر سال مالی 97 مبلغ 471 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرده است و در سه ماهه ابتدایی سال 98  مبلغ 213 ریال سود به ازای هر سهم محقق گردانیده است .

مفروضات تحلیلی

1. برآورد مقدار فروش شرکت نسبت به تولید  ( ظرفیت تولید مربوط به دو شرکت شیشه رازی و شرکت تاکستان است .)

2. فرض نسبت تبدیل مواد به محصول طبق روند گذشته

3. رشد 25 درصدی سربار و مواد مستقیم نسبت به سال 97

4. رشد 25 درصدی هزینه های عمومی، اداری.

5. نرخ ارز 11000 تومان

همانطور که مشاهده میکنید کارشناسی سود سال 98 مبلغ788 ریال  می باشد و  جدول حساسیت براساس تغییرات دلار و مقدار فروش سود هر سهم نشان داده شده است .

ad741abhasasyat.jpg

زهرا رجبی

واحد سرمایه گذاری و آموزش