عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال توسعه‌معادن‌وفلزات‌ (ومعادن)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1398/06/23


🔍 تحلیل تکنیکال #ومعادن

سیکل اصلاحی نماد ومعادن تکمیل شده است
به صورت کارکشن  ترکیبی این اصلاح کامل شده است
خرید در دو صورت انجام گیرد:
افراد ریسک پذیر خرید در منفی های این هفته توصیه می شود
افراد ریسک گریز بعد شکست مقاومت 465 تومان وارد شوند
حد ضرر 380 تومان
حد سود اول 630
حد سود دوم
820

مجید حق پرست / واحد سرمایه گذاری و آموزش