عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال آتيه داده پرداز (اپرداز)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1398/06/23


🔍 تحلیل تکنیکال #اپرداز

روند سهم صعودی می باشد وحمایت های معتبر در نقاط 1482 / 1459 / 1426 می باشد و اهداف مقاومتی پیش رو 1724 و 1932

فائزه شاهوردی / واحد سرمایه گذاری و آموزش