عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال سيمان‌ شرق‌ (سشرق)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1398/06/24


سشرق
سوپر سیکل الیوتی سهم را مشاهده می فرمایید
اصلاح بلندمدت خود را در در قالب موج B بزرگ با تشکیل مثلث به پایان رسانیده است
اکنون سهم وارد موج انگیزشی بلندمدت خود شده است
تا سال 1400 می تواند تارگت های مورد نظر را ببیند.
صنعت سیمان یکی از صنایع کم ریسک برای سبدهای بلندمدت می باشد

مجید حق پرست / واحد سرمایه گذاری و آموزش