عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال سهامي ذوب آهن اصفهان (ذوب)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1398/06/25


🔍تحلیل تکنیکال #ذوب   98/6/25

📈 روند ذوب صعودی است

🖊 اهداف پیش رو 200 / 221 وبلند مدت 254

➖ حد ضرر 182

فائزه شاهوردی / واحد سرمایه گذاری و آموزش