عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال بانک تجارت ( وتجارت)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1398/06/27


🔍 تحلیل تکنیکال #وتجارت

همانطور که مشاهده می فرمایید این نماد اصلاح ریزموج b از کارکشن y را در قالب یک مثلث به اتمام رسانیده و اکنون وارد موج c شده است.مقاومت های کوتاه مدت و همچنین میان مدت در چارت مشخص شده است
مقاومت اصلی 55 تومان می باشد

مجید حق پرست / واحد سرمایه گذاری و آموزش