عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال نوسازي‌وساختمان‌تهران‌ (ثنوسا)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1398/07/02


🔍 تحلیل تکنیکال #ثنوسا    2 مهر 98

نوسازی و ساختمان تهران همچنان در کانال صعودی قرار دارد و  پتانسیل رسیدن به اهداف 321 و در صورت شکست 352 و 400 تومان را دارد. اما امروز حجم معاملات نسبت به روز گذشته 2 برابر شد و قدرت خرید حقوقی امروز 228 درصد و قدرت خرید حقیقی 83 درصد بود و می توان به ادامه روند صعودی این نماد انبوه سازی برای رسیدن به اهداف پیش بینی شده خوش بین بود.

فائزه شاهوردی / واحد سرمایه گذاری و آموزش