عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال سرمايه گذاري مس سرچشمه (سرچشمه)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1398/07/07


🔍 تحلیل تکنیکال سرمايه گذاري مس سرچشمه (#سرچشمه)

سرچشمه از قیمت 519 تومان شروع به رشد مجدد نموده وامروز نیز با صف خرید 45 میلیونی روبرو شده است
مقاومت های مهم این نماد را می توان به 629 و درصورت شکست به 664 و 692 و حتی 772 تومان هم اشاره کرد

 

فائزه شاهوردی / واحد سرمایه گذاری و آموزش